Reklamace

Sídlo: Hlavní 61, 735 53, Dolní Lutyně
IČ: 02735539

Prodávající je plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Bohumín
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.horse4u.cz, facebooku a instagramu

- Informujte nás předem emailem na horse4u@seznam.cz
- Zboží zasílejte vždy doporučeným balíkem - NE dobírkou ( zboží nebude vyzvednuto ) na adresu K pískovně 1088, 73553 Dolní Lutyně. Na adresu sídla nikoliv, neručíme za to, že bude zásilka převzata. 

- Pro reklamaci je důležité vyplnit a vlastnoručně podepsat REKLAMAČNÍ PROTOKOL, který zašlete společně s žádostí o reklamaci.
- Reklamace se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady způsobené běžným používáním. Dále na výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky (špatná velikost, barva).
- Reklamaci vyřídíme v co možné nejkratší době, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů od odeslání reklamačního protokolu.

 

 

A JAK MŮŽE VAŠE REKLAMACE DOPADNOUT?
Oprava zboží - vada, kterou zboží má, bude opravena/odstraněna dle sděleného termínu
Výměna zboží - v případě neodstranitelné vady vám bude zboží vyměněno za stejný produkt pokud bude na skladě
Uplatnění slevy na zboží - bude vám navrácena část ceny zboží za předpokladu, že zboží budeme dále užívat a stejnou závadu nebudeme reklamovat
Odstoupení od smlouvy - v případě nepoužití zboží navrácení peněz
Zamítnutí

 

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 


3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, či má vady uvedené v popisu zboží. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

4. U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována. Konkrétně udidla Fager oxidují, není to bráno jako vada - je to žádoucí. Udidla nelze z hygienických důvodů reklamovat. 

5. U veškerého použitého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u takového zboží nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím.


6. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 


7. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8. U použitých věcí má Kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

9. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem. 

10. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

11. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku dle poslední komunikace do 7 pracovních dní. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

12. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

13. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

14. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

15. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.


16. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

17. Vrácení produktů je možné do 14 dní bez udání důvodu dle zákona.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 25.1. 2015.