Reklamace

Prodávající:
Simona Šostoková

Sídlo: K pískovně 1088, 735 53, Dolní Lutyně
IČ: 02735539

Prodávající je plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Bohumín
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.horse4u.cz a facebooku,

- Informujte nás předem emailem na horse4u@seznam.cz
- Zboží zasílejte vždy doporučeným balíkem - NE dobírkou ( zboží nebude vyzvednuto ) na adresu sídla.

- Pro reklamaci je důležité vyplnit a vlastnoručně podepsat REKLAMAČNÍ PROTOKOL, který zašlete či nascanujete společně s žádostí o reklamaci.
- Reklamace se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady způsobené běžným používáním. Dále na výměnu zboží ( špatná velikost, barva).
- Reklamaci vyřídíme v co možné nejkratší době, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů od odeslání reklamačního protokolu.

1) Na reklamaci musíte chytře
Začněte tím, že reklamované zboží dobře vyčistíte a zabalíte. Nezapomeňte také přiložit průvodní dopis s přesným popisem závady, reklamační protokol a kontaktní údaje pro komunikace s eshopem. Nesmí chybět ani doklad o zaplacení či záruční list.

2) Máte na to 24 měsíců
Záruční doba se počítá od okamžiku přebrání zboží od dopravce ( popřípadě vyzvednutí na odběrném místě). Délka záruční doby je 24 měsíců. Musí to být uvedeno na obalu, ve smlouvě či na eshopu. Při reklamaci do 6 měsíců jste oproti e-shopu ve výhodě vy.

3) Napište do e-shopu a jednejte se správným partnerem
Napište email přímo do e-shopu. V některých případech se totiž vyplatí reklamaci vyřizovat přímo s konkrétní značkou (dodavatelem). Obecně platí, že po celou otevírací dobu musí být na prodejně / provozovně přítomen pracovník, který je oprávněn reklamace přijímat.

4) Se zbožím nemusíte tam, kde jste ho koupili
Dobrá zpráva pro lenivce. Zboží můžete reklamovat v kterékoliv provozovně prodejte, tedy i v té nebližší.

5) Původní obal ani krabici nepotřebujete
Obal není součástí zboží. Vyjímkou je zboží u něhož obal tvoí nedílnou součást produktu nebo je bez obalu neprodejné.

6) Nezapomeňte na písemné potvrzení
Vždy trvejte na vydání / zaslání potvrzení o reklamaci. Musí v něm být uvedena reklamovaná vada a přesně popsáno, co požadujete. I proto doporučuje pro případná nedoroumnění reklamace uplatňovat písemně. Bez žádosti o vydání potvrzení o reklamaci vám prodejce doklad nemusí vystavit.

7) Nemáte účtenku? Nevadí
Pokud lze koupi prokázat jinak, nen k reklamaci nutný záruční list nebo paragon. V případě platby kartou tak stačí výpis z účtu, v krajních případech uspějete i s čestkým prohlášení svědka ( zde záleží na vstřícnosti prodávajícího). S účtenkou ale bude samozřejmě vaše reklamace mnohem jednodušší, a proto si ji raději uschovejte.

8) Reklamace musí prodejce vyřidt do 30 dnů
Jakmile od Vás prodejce převezme reklamované zboží, má 30 pracovních dní na vyřízení reklamace. Do této lhůty vám musí oznámit své vyjádření, tedy zjednat nápravu vady, či reklamaci zamítnout.

9) Odesílejte zboží s dodejkou
Když zboží odešlete tzv. s dodejkou, dostanete datovou informaci o tom, že obchodník vaše zboží skutečně převzal. Třicet dní na vyřízení si pak lépe zkontrolujete.

10) Při uznání reklamaci hradí poštovné e-shop
Pokud vám e-shop uzná reklamaci, nemusíte se starat o poštovné. Počítejte ale s tím, že se to týká pouze nejnižších nutně vynaložených nákladů. V důsledku tak nemusí uhradit plné poštovné, které jste zaplatily vy.

11) Zboží můžete vrátit i bez udání důvodu
Máte na to 14 dní. Do té doby lze odstoupit od smlouvy (=navrátit zboží) bez udání důvodu. V takovém případě ale platíte náklady na dopravu vy. Zboží kdy vracíte, může  být rozbalené, ale nesmí být použité.

12) Nakoupili jste ve slevě? Při reklamaci žádný problém
Zakoupili jste zboží v nějaké výhodně nabídce? Na reklamaci máte samozřejmě nárok i tak. Nesmíte však zboží reklamovat z důvodu, kvůli kterému bylo zlevněno.

13) Třikrát a dost. Chtějte vrátit peníze
Pokud reklamujete 3x stejnou vadu, 4x různou vadu nebo 3 různé vady najednou, máte nárok na vrácení peněz.

14) S běžným opotřebením nepochodíte
Uplatnit reklamaci není možné na vady, které vznikly běžným opotřebením, nebo takové, které jste sami způsobili nesprávným požitím zboží.

15) Reklamací se neprodlužuje záruční lhůta
Pokud dojde k výměně zboží, nezačíná nová roční či dvouletá záruční lhůta, ale počítá se ta stávající.

A JAK MŮŽE VAŠE REKLAMACE DOPADNOUT?
Oprava zboží - vada, kterou zboží má, bude opravena/odstraněna
Výměna zboží - v případě neodstranitelné vady vám bude zboží vyměněno
Uplatnění slevy na zboží - bude vám navrácena část ceny zboží za předpokladu, že zboží budeme dále užívat a stejnou závadu nebudeme reklamovat
Odstoupení od smlouvy - v případě nepoužití zboží navrácení peněz
Zamítnutí

Zdroj: Jak na reklamace - Heureka.cz

A teď formálně..

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 


3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, či má vady uvedené v popisu zboží. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

4. U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována. 

5. U veškerého použitého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u takového zboží nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
6. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 


7. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8. U použitých věcí má Kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

9. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem. 

10. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

11. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku dle poslední komunikace do 7 pracovních dní. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

12. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

13. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

14. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

15. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.


16. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

17. Vrácení produktů je možné do 14 dní dle zákona.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 25.1. 2015.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.